Forum Hukot – vizuální styl


Interdisciplinární fórum městského plánování a architektury vytváří prostor pro dialog mezi různými obory a to se odráží v logu. Více úrovní je zde spojeno (z jiného úhlu pohledu také narušeno) zvukovou vlnou. Od toho také pochází spojení “rezonující kongres”.

Vizuální styl je dále propojen texturami vycházejícími z urbanistických plánů, map a skic.

The interdisciplinary forum of urban planning and architecture creates space for a dialogue between different disciplines, and this is reflected in the logo. Multiple levels are linked here (from another point of view also disturbed) by a sound wave. From this also comes The  "resonating congress" expression is also based on it.

The visual style is further linked by the textures based on urban plans, maps and sketches.

www.forum-hukot.cz
info@vojtechcejnek.cz
+420 721 453 410