Forum Hukot

Logo
Logo and typography
Poster
Cards
Forum Hukot Profiles
Brand Guidelines
Program
Business card
Homepage
Website
Subpage
Poster

EN

The interdisciplinary forum of urban planning and architecture creates space for a dialogue between different disciplines, and this is reflected in the logo. Multiple levels are linked here (from another point of view also disturbed) by a sound wave. From this also comes The "resonating congress" expression is also based on it.

The visual style is further linked by the textures based on urban plans, maps and sketches.

CZ

Interdisciplinární fórum městského plánování a architektury vytváří prostor pro dialog mezi různými obory a to se odráží v logu. Více úrovní je zde spojeno (z jiného úhlu pohledu také narušeno) zvukovou vlnou. Od toho také pochází spojení “rezonující kongres”.

Vizuální styl je dále propojen texturami vycházejícími z urbanistických plánů, map a skic.

Categories

Logo
Identity
Poster
Web

More Info

Link to project